ارتباط مستقیم با مدیریت جهت ارائه انتقادات و پیشنهادات:

h.korehi@guta-institute.com